top of page

Basic self defence KATA

Ne Waza No Kata

Koshukei Wa Hoji Shimasu

JAPANESE TERMINOLOGY HANDBOOK

bottom of page